Kierunki działania Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2015
Liturgia i modlitwa
Orędzie Fatimskie – proroctwo na nasze czasy.
Zgodnie z Orędziem Fatimskim, Bóg zaprasza nas do współpracy. W orędziu tym pojawia się słowo „jeżeli”. Oznacza to, że od naszego działania i modlitwy, a nade wszystko od szczerego nawrócenia zależą losy świata. Bóg posyła Maryję, która wskazuje drogę ocalenia również teraz, w naszych niespokojnych czasach.
Święty Jan Paweł II mówił: „Z Cova da Iria rozlewa się jakby światło pocieszenia niosące nadzieję. Skłania ono do odważnego podjęcia nowej ewangelizacji kontynentu europejskiego, na którym szeroko rozprzestrzeniony ateizm teoretyczny i praktyczny próbuje budować nową cywilizację materialistyczną” (przemówienie z 13.05.1991 r. skierowane do biskupów portugalskich). Dziś stajemy w obliczu niebezpieczeństwa odrzucenia przez wielu ludzi Boga i dążenia do źle pojętej wolności, która zmierza do zniszczenia korzeni moralności ludzkiej i chrześcijańskiej. Zagrożony jest pokój na świecie. W wielu krajach pojawiły się zarzewia wojny i nasilają się prześladowania chrześcijan. Świat znowu stanął wobec zmagań militarnych, przewrotów społecznych, a przede wszystkim wobec walk światopoglądowych i religijnych. Objawienia Madonny z Fatimy wskazują gdzie leży ratunek: oderwanie od grzechu, czystość serca, modlitwa. Odpowiadając na wezwanie Maryi Członkowie Akcji Katolickiej powinni podjąć i rozpropagować wśród innych wiernych :
- nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca
- codzienny różaniec
- modlitwa w intencji biskupów biorących udział w Synodzie o rodzinie.
Problematyka społeczna
I. Rodzina
Zagrożenia: dramatycznie zwiększająca się liczba rozwodów, rosnąca liczba młodych ludzi żyjących w wolnych związkach, którzy nie pragną założenia rodziny oraz wzięcia za nią odpowiedzialności, dążenie do wygodnego życia bez zobowiązań i odrzucanie myśli o posiadaniu dzieci, sięganie po antykoncepcję i aborcję; stygmatyzowanie rodzin, które jako małżeństwo oparte na związku mężczyzny i kobiety, pragną wychowywać swoje dzieci w oparciu o własne przekonania, wiarę i system wartości.
Przeciwstawiając się tym zagrożeniem Akcja Katolicka powinna :
1. Jednoczyć środowiska w działaniach na rzecz rodziny.
2. Uczestniczyć w „Marszach dla życia”.
3. Uświadamiać rodzicom ich prawo do decydowania o programach nauczania.
4. Podejmować działania na rzecz rodzin.
II. Polityka
W 2015 roku odbędą się wybory prezydenckie i parlamentarne. Do zadań Akcji Katolickiej należeć będzie podjęcie działań zmierzających do przełamania apatii i zniechęcenia społeczeństwa w naszych parafiach i diecezjach, aby w duchu odpowiedzialności za losy naszego państwa wzięli udział w wyborach.
Akcja Katolicka nie wskazuje partii, jak również konkretnych kandydatów, na których należy głosować. Zachęcamy jednak, aby ułatwiając dokonanie właściwego wyboru publikować listę kandydatów ze wskazaniem jak głosowali w ważnych dla nas sprawach, takich jak ochrona życia, legalizacja związków partnerskich i innych wskazujących na to czy kandydat kieruje się w swym życiu i działalności politycznej wartościami chrześcijańskim.
http://ak.org.pl/2014/kierunki-dzialania-ak-w-polsce-i-kalendarium-na-2015-rok/ 10 gru 2014
Zagadnienia organizacyjne
Przygotowujemy się do II Krajowego Kongresu Akcji Katolickiej. Będzie to czas podsumowania dotychczasowego dorobku, a zarazem spojrzenie w przyszłość.
W ramach przygotowania do kongresu podejmijmy trzy zadania:
- niech każdy z nas przyprowadzi do AK jedną osobę,
- przygotujmy choć jedną inicjatywę skierowaną do najmłodszych – dzieci i młodzieży,
- nawiążmy współpracę przynajmniej z jedną organizacją, ruchem czy stowarzyszeniem działającym w parafii i w diecezji.
Wspieranie przygotowań organizacyjnych do Światowych Dni Młodzieży.
Formacja
1. Przypomnienie Orędzia Fatimskiego.
2. Zapoznanie się z treścią listu apostolskiego Rosarium Virginis Mariae Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, duchowieństwa i wiernych o różańcu świętym.
3. Zapoznanie się z Adhortacją Apostolską Evangelii Gaudium papieża Franciszka.

Link1

Copyright © 2015. All Rights Reserved.