Historia
Akcja Katolicka istniała w Kielcach już w roku 1934, kiedy to nastąpiło połączenie Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Męskiej oraz Żeńskiej. Jej protektorem był Ks. bp Czesław Kaczmarek, który został mianowany ordynariuszem diecezji kieleckiej jako asystent kościelny AK w Płocku.
Ks. bp Kazimierz Ryczan, dekretem z dnia 23 IX 1995 roku, powołał na nowo do istnienia AK w diecezji kieleckiej, a pierwszym jej asystentem kościelnym został ks. Jerzy Marcinkowski. Opracowano statut kieleckiej AK. Apostolska działalność AK w diecezji kieleckiej miała obejmować 4 płaszczyzny: religijną, kulturową, społeczną i polityczną.
Diecezjalna AK uzyskała osobowość prawną. Dziennik Ustaw Nr 70 z dnia 3 lipca 1997 roku opublikował Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 czerwca 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Diecezji Kieleckiej. 14 września 1998 roku zostały wybrane władze statutowe Diecezjalnego Instytutu AK.
AK diecezji kieleckiej podjęła kilka działań na arenie diecezjalnej. Należy tu wymienić: bojkot pornografii, Szkołę Formacji Społeczno - Politycznej przy AK (1998 – 2000), organizowanie bibliotek parafialnych, współorganizowanie sprzedaży „cegiełek" na budowę ŒŚwiątyni Opatrzności Bożej, a także utworzenie Ośrodka Informacji o Nowych Ruchach i Sektach Religijnych.
W październiku 2002 roku Ks. bp Kazimierz Ryczan powierzył funkcję Kościelnego Asystenta Diecezjalnej Akcji Katolickiej ks. Adamowi Perzowi. Ten przeprowadził wśród wszystkich Księży Proboszczów ankietę, w celu poznania kondycji AK w diecezji. Jedno z pytań brzmiało: „Jeśli w parafii nie istnieje Parafialny Oddział AK - czy i jaką Ksiądz Proboszcz widzi możliwość jego powołania do życia ? ( należało wziąć pod uwagę specyfikę parafii i parafian, istniejące już grupy/stowarzyszenia w parafii, cele i zadania AK, możliwość sprawowania opieki duszpasterskiej przez księdza w parafii, opłacanie składek członkowskich, itp...)".
W wyniku przeprowadzonej ankiety ustalono, że na dzień 1 marca 2003 roku stan AK w diecezji przedstawiał się następująco: 1) AK istniała w 5 parafiach i liczyła 124 osoby (Charsznica - 36 osób; parafia Miłosierdzia Bożego w Kielcach - 35 osób, parafia Koniecpol - Chrząstów - 35 osób; parafia Secemin - 12 osób i parafia Stary Korczyn - 6 osób). Trzeba zaznaczyć, że oddziały AK w tych parafiach działały wówczas nieformalnie, gdyż nie istniał Diecezjalny Zarząd AK (jego kadencja już upłynęła, a nie wybrano jeszcze nowych władz), a osoby pełniące funkcje w parafialnych oddziałach miały już nieaktualne nominacje.
Z przeprowadzonego badania wynikało, że w 184 parafiach (na ogólną liczbę 301) nie ma możliwości powołania do życia Parafialnych Oddziałów AK. Wśród przyczyn duszpasterze wymieniali m.in.: niechęć do przynależenia do grup, a tym bardziej do stowarzyszeń, konieczność płacenia składek członkowskich, niechęć do angażowania się w życie parafii, wymieranie parafii wiejskich, nieudane próby powoływania do życia AK czy innych grup. Mimo usilnych starań, podejmowanych od roku 1997, zasięg AK w diecezji jest - jak widać - dość ograniczony. Długi okres nieobecności AK w diecezji sprawił, że reaktywacja jest trudna. Jednak nieustannie należy podejmować wysiłki w celu ożywienia działalności AK w diecezji.
2 kwietnia 2003 roku biskup kielecki zatwierdził nowy skład personalny Zarządu Diecezjalnego Instytutu AK. Jego prezesem został Józef Snochowski. Pod koniec kwietnia, w I Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akcji Katolickiej, dwóch delegatów z diecezji przekazało Ojcu ŒŚwiętemu dary duchowe w postaci zobowiązania do modlitwy - codziennej Koronki do Bożego Miłosierdzia i Różańca w intencji Ojca Świętego, w intencji dzieci poczętych, o pokój na œświecie, a także do codziennej modlitwy w intencji powołań do służby Bożej.
Obecnie na terenie diecezji, w ramach Akcji Katolickiej, działa 197 członków zrzeszonych w 14 POAK. Istniejące oddziały pozytywnie wpisują się działalność Kościoła.

Link1

Copyright © 2015. All Rights Reserved.